KAÇAKÇILIK MEVZUATI

 • 1)

  Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

 • 2)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır? 

 • 3)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

 • 4)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

 • 5)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli suç kapsamındadır? 

 • 6)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? 

 • 7)

  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

 • 8)

  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen bedel ne kadardır?

 • 9)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen, failin (suçlunun) kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 10)

  Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?

 • 11)

  Aşağıdakilerden kurumlardan hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer alır?

 • 12)

  Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerdendir?

 • 13)

  Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

 • 14)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

 • 15)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 16)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı,  cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?

 • 17)

  Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?

 • 18)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütemez?

 • 19)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 • 20)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi aracın müsadere edilebilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir?

 • 21)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık kapsamında suç teşkil eden fiillerinden birisidir?

 • 22)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

 • 23)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz?

 • 24)

  Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine ne denir?

 • 25)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 26)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye'ye ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 27)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 28)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokan kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 29)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 30)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 31)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “ihracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye'den ihraç eden kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 32)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “bir örgütün faaliyeti çerçevesinde” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 33)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 34)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların, “kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 35)

  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “belgede sahtecilik yapılarak” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 • 36)

  Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, ne ile sorumlu tutulur?

 • 37)

  Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır?

 • 38)

  Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve el koymalar, hangi Kanun uyarınca yerine getirilir?


© Tüm Hakları Saklıdır. | Bilgitech Bilişim